Vertrouwenskwesties

Vertrouwen is essentieel in de opvoeding van en het onderwijs aan uw kind. Wanneer het vertrouwen geschaad dreigt te worden is het belangrijk dit eerst met de leerkracht van uw kind of de directie van de school te bespreken. Meestal leidt dit tot een bevredigende oplossing. Mocht dit niet zo zijn dan is er altijd de mogelijkheid in contact te treden met de contactpersoon van de school. Contactpersonen kunnen u verder helpen in het oplossen van het probleem. De naam van de contactpersoon vindt u in de schoolgids van de betreffende school.

Vertrouwenspersoon

Wanneer de aard van de klacht dusdanig ernstig is, kunt u zich laten adviseren en bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk van de school of het bestuur. U kunt bij deze vertrouwenspersoon hulp krijgen bij het op schrift stellen van uw klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (bijv. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie) wordt u hierbij geadviseerd en begeleid. De adresgegevens van de vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids van de school van uw kind.

Vertrouwensinspecteur

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

Meldingsplicht

Leerkrachten en directie zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten waaronder het vermoeden van seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten op dit gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

Vertrouwensinspecteur
Inspectie van het Onderwijs
0900-1113111