Ouderbetrokkenheid

Goede contacten tussen school, ouders en kinderen komen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede. De relatie tussen onze scholen en ouders kenmerkt zich door betrokkenheid en een wederzijdse positieve waardering.

Ouderraad

Alle scholen hebben een ouderraad. In de ouderraad komen ouders bijeen die op allerlei manieren de schoolorganisatie verbeteren. Of dit nu is bij het organiseren van schoolreizen, het adviseren van de directie of het ondersteunen van de leerkracht bij buitenschoolse activiteiten, zij zijn van belang voor het goed functioneren van diverse schoolactiviteiten.

Naast een ouderraad participeren ook veel ouders binnen het lesprogramma van de kinderen: zij zijn leesouder, techniekouder, vertellen over hun beroep of hobby of gaan mee op excursies. Zonder hulp van de ouders is het huidige onderwijs niet meer te organiseren.

Om de mening van alle ouders te peilen wordt eens in de twee jaar een enquête onder ouders gehouden waarin ouders hun mening kunnen geven over de organisatie en zich hierdoor ook meer betrokken zullen voelen bíj de school.

Aandachtsgebieden

Toch doet zich een aantal risicovolle ontwikkelingen voor, die een beroep doen op goede samenwerking tussen alle partners in en om het primair onderwijs.

  • De hoge verwachtingen van ouders
  • Groepen moeilijk bereikbare ouders
  • De drempel die sommige ouders ervaren in hun contacten met de school

De scholen kennen allemaal hun eigen aandachtsgebieden en vinden daar samen met de ouders oplossingen voor in de vorm van ouderbetrokkenheidscursussen, goede overlegstructuren en het in beeld brengen van realistische verwachtingen omtrent resultaat en verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie:
www.ouderraden.nl
www.voo.nl