Wat heeft een week werken aan onderwijskwaliteit opgeleverd?

PERSBERICHT

Een week werken aan onderwijskwaliteit: wat heeft het opgeleverd?

Amsterdam, 13 januari 2020 - Alle zestien basisscholen van de Stichting Westelijke Tuinsteden (StWT) kijken met voldoening en enthousiasme terug op de Week van de Onderwijskwaliteit van december vorig jaar. De week blijkt de start van een duurzaam proces van kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West. Elke school doet het op geheel eigen wijze. De stichting geeft ruimte aan deze verscheidenheid en roept het ministerie en de inspectie op dat ook te doen, in het belang van goed onderwijs voor de kinderen van nu.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van StWT presenteerden de scholen aan elkaar wat zij tijdens de Week van de Onderwijskwaliteit bedacht hebben en hoe zij dit in de praktijk willen brengen. Dit leverde een breed palet aan oplossingen op om onderwijskwaliteit te bieden in tijden van een lerarentekort voor de korte, middellange en lange termijn.

Drie rode lijnen
Uit het brede palet oplossingen zijn drie rode lijnen te destilleren; de tijd van één leraar voor de klas is voorbij, er komt een veel actievere rol voor de omgeving van de scholen en er komt maatwerk in de onderwijsorganisatie.
Alle scholen zien een belangrijke rol voor vakdocenten, onderwijsondersteuners en projectdocenten. Deze vullen de leerkracht aan die verantwoordelijk blijft voor de primaire taken: taal, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie.

De omgeving van de school wordt veel sterker betrokken bij het onderwijs. Daarbij gaat het om de maatschappelijke organisaties die actief zijn in de buurt van de school of in de stad. In de Week van de Onderwijskwaliteit zijn vele nieuwe contacten ontstaan met de omgeving. Die contacten worden nu voortgezet en structureel verstevigd.

Dit alles heeft zijn weerslag op de organisatie van het onderwijs. Elke school vult deze op eigen wijze in. De ene school kiest voor een vijfdaagse schoolweek waarvan een dag door de omgeving wordt ingevuld. Een andere school denkt aan variabele lestijden en alternatieve schoolvakanties. Weer andere scholen roosteren vakleerkrachten van buiten de school flexibel in. Met dit maatwerk in de organisatie houden we de onderwijskwaliteit op peil en maken we de scholen aantrekkelijker voor nieuwe leerkrachten.

Hiernaast zijn veel unieke ideeën ontstaan. Zo richt Spring High Go een huiskamer in waarin het leren ‘als thuis’ plaatsvindt en die het contact met de ouders vergemakkelijkt. De drie Montessorischolen van StWT besloten hun samenwerking te intensiveren en elkaar bij te staan bij het lerarentekort. Op enkele scholen is geen lerarentekort, daar werden vast plannen gemaakt voor het geval er in de toekomst te weinig leraren zijn. Andere ideeën: flexibilisering van de schooltijden, externe deskundigheid verspreid door de week over de diverse jaargroepen inzetten en de expertise van onderwijsassistenten een eigen plek geven.

Woonruimte
Tijdens de Week van de onderwijskwaliteit is ook nagedacht over de randvoorwaarden van het onderwijs. Het is in Amsterdam onmogelijk om betaalbare woonruimte en een parkeerplek te vinden in de buurt van de school. Dit zijn belangrijke oorzaken dat juist hier het lerarentekort zo nijpend is. StWT denkt aan creatieve oplossingen. Het rijk zou hier de gemeente Amsterdam beter moeten ondersteunen bij de specifieke problemen van de grote stad. De stichting spreekt binnenkort met de Amsterdamse gemeenteraad.
De scholen zijn inmiddels begonnen om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. De banden met al de organisaties die een rol hebben gespeeld in de opvang van de kinderen tijdens de week van de onderwijskwaliteit, worden aangehaald en verduurzaamd.

Pabo’s
Een groep jonge leerkrachten binnen StWT gaat zich in een manifest richten tot de Pabo’s met het dringende verzoek meer in beweging te komen en studenten beter op de veranderende onderwijswereld voor te bereiden. Daartoe zou de knip in de opleiding voor onderbouw en bovenbouw die nota bene in het huidige regeerakkoord staat, eindelijk gestalte moeten krijgen.

Eigenaarschap
De teams van de zestien scholen zijn door de Week van de Onderwijskwaliteit weer meer eigenaar geworden van het eigen onderwijs. Veel ouders zijn zich meer bewust geworden van de situatie op de scholen en kiezen een veel actievere rol. Dit geldt ook voor de maatschappelijke organisaties. Directies, leerkrachten en ondersteuners voelen dat zij er niet alleen voor staan, maar dat zij samen met de omgeving van de scholen een oplossing gaan vinden voor de crisis in het basisonderwijs. Dat in afwachting van meer structurele oplossingen die uit Den Haag zullen moeten komen.
.

< terug naar overzicht