Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Het aantal ouders en leerkrachten in de MR is afhankelijk van de grootte van de school.

De MR heeft inspraak in een aantal zaken op het gebied van onderwijs, arbeidsomstandigheden en schoolbeleid in het algemeen. In sommige gevallen is dat adviesrecht, in andere gevallen gaat de invloed verder en heeft de raad instemmingsrecht.

De schooldirectie legt aan de MR verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt advies/instemming over het te voeren beleid.
Jaarlijks legt de MR op een ouderavond verantwoording af aan de ouders. Op die avond worden ook de nieuwe leden voor de raad gekozen of bekend gemaakt.

Voor meer informatie:
www.medezeggenschapsraden.nl