Klachten

Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden spelen daarin een grote rol. Het contact tussen ouders en de school vinden wij heel belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken rondom uw kind. De stichting hanteert een klachtenregeling die voor alle scholen geldt. De klachtenregeling kunt u hier downloaden.

U kunt dit in eerste instantie het best bij de leerkracht van uw kind melden.
Soms lukt het echter niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. Mocht dat zo zijn, dan kunt u bij de directeur van de school terecht.

Als u er met de school niet uitkomt

Heeft u een klacht waar u met de school niet uitkomt, dan raden we u aan een brief te richten aan het bestuursbureau, afdeling klachtenafhandeling, Postbus 67106, 1060 JC Amsterdam. Binnen een week ontvangt u een bevestiging met daarin de termijn waarbinnen uw klacht behandeld wordt.

Landelijke Klachten Commissie

Klachten waar ouders en school niet samen uit komen, kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Klachten Commissie, bekend onder de naam Onderwijsgeschillen. Vaak gebeurt dit op advies of door bemiddeling van de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon. U kunt als ouder uw klacht ook rechtstreeks aan de LKC voorleggen. De LKC gaat na of de klacht gegrond is en brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal binnen vier tot maximaal acht weken de betrokken partijen schriftelijk op de hoogte brengen over hun standpunt m.b.t. het advies en de betrokkenen informeren over de eventuele te nemen maatregelen n.a.v. het advies.

Namen en adressen:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

www.onderwijsgeschillen.nl