Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de 15 scholen en wordt gevormd door zowel ouders als personeelsleden. De GMR vergadert tien keer per jaar en behandelt zaken die van belang zijn voor alle aangesloten scholen. De MR-leden van de verschillende scholen hebben hun verantwoordelijkheid voor deze bovenschoolse zaken gedelegeerd aan de GMR.

De GMR verleent advies c.q. instemming m.b.t. voorgenomen besluiten van het bestuur en zij kan het bestuur en het bovenschools management gevraagd of ongevraagd advies geven en om toelichting vragen.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar tenzij een meerderheid van de leden besluit een agendapunt vertrouwelijk te behandelen.

Statuut Medezeggenschap STWT 2009